!
image

Публикации

Сборници и тематични книжки

Статии и студии

 • Цанева, Е. Някои предварителни бележки към проблемите на социокултурната динамика и устойчивото развитие /Възможно ли е изграждането на адаптивна стратегия, базирана върху традиционни подходи в животновъдството: ситуациите на шап и чума по животните в Странджа през 2011 и 2018 г./. Сп. „Терени“, 2021, бр.4. с.1-16
 • Цанева, Е. Откроените ниши на културна уязвимост при епидемията от ТОРС (SARS) в Азия през 2002-2003 г. – Спомени и впечатления на етнолога очевидец. Сб. „Етнология и пандемии. Социо-културни измерения на пандемията от КОВИД-19“ /съст. и ред. В. Баева и А. Илиева. 2021 София: Академично издателство „Проф. М.Дринов“, ISBN:978-619-245-1011.
 • Цанева, Е., А.Накова. „Преживяването на едно земетресение – социокултурни ефекти върху качеството на живот на местните общности (наблюдение върху последствията от Пернишкото земетресение 2012 г.)“. Българска етнология 2021, кн.4, с.490-507. 
 • Tzaneva, Е., Kanev, St,. “Impact of Disasters on the Quality of Children’s Lives”. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022.
 • Tzaneva, E., Nakova, A. A “Special” disaster – The Epidemic of “Shap” in Strandzha, and its Effect on the Local Communities. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022.
 • Tzaneva, E. Foreword. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022.
 • Tzaneva, E. Combating Bio-Disasters in Strandzha in Perspective to their regionsl Ecological Impact (An Anthropological Thesis). В: Бедствията. Антропологичният поглед. Съст. Е. Цанева, М.Маева, Й. Еролова. АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022 (под печат).
 • Maeva, M. Local Communities’ Ways for Overcoming a Disaster and Crisis. Comparative Southeast European Studies, De Gruyter Oldenbourg, 2022, ISSN:2701-8199.
 • Maeva, M. Migration and the Post-Disaster Well-Being of a Local Community. Tsaneva, E., Maeva, M. Erolova, Y. (eds.). Disasters and the Quality of Life. Cambridge Scholar Publishing, 2022. (In print).
 • Маева, М. Традиции, бедствие и локална общност. В: Цанева, Е., М. Маева, Й. Еролова (съст.) Бедствията. Антропологичният поглед. 2022. София: АИ „Проф. М. Дринов“ (Под печат).
 • Предговор към Сб. Цанева, Е., М. Маева, Й. Еролова (съст.) Бедствията. Антропологичният поглед. 2022. София: АИ „Проф. М. Дринов“ (под печат).
 • Еrolova, Y. 2022. Post-Disaster Management: Measures and Assessments (Case Studies of Asparuhovo and Hitrino, Bulgaria). In: Tsaneva, E., Maeva, M., Erolova, Y. (eds.) Disasters and the Quality of Life, Cambridge Scholar Publishing (In print). 2022.
 • Eролова, Й. 2022. Подходи на местните общности за възстановяване от бедствията в Аспарухово (2014) и Хитрино (2016). В: Цанева, Е., М. Маева, Й. Еролова (съст.) Бедствията. Антропологичният поглед. 2022. София: АИ „Проф. М. Дринов“ (Под печат)
 • Кънев, С. Създаване на два паметника на природно бедствие (по теренни материали от варненския кв. „Аспарухово). В: Карамихова, М, (съст). Градиво за изследване на традициите. 2020. Велико Търново: Изд. „Фабер“. ISBN:978-619-00-1204-7, 262 – 275. 
 • Кънев, Ст. „Възможни подходи при изследването на бедствията и кризите. Уводни думи“. Българска етнология, 2021. Кн. 4, ISSN:1310-5213, 487-489 (линк). 
 • Кънев, Ст. „Качеството на живот след природно бедствие. Етноложки поглед (случаят "Аспарухово")“. Българска етнология, 2021, кн. 4, ISSN:1310-5213, 508-523.
 • Кънев, Ст. Поява и развитие на антропологията на бедствията (общ преглед на някои основни изследвания и концепции). В: Бедствията. Антропологичният поглед. Съст. Е. Цанева, М.Маева, Й. Еролова. АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022 (под печат).
 • Kanev, St, E. Tzaneva. Impact of Disasters on the Quality of Children’s Lives. In: Disasters and the Quality of Life. E.Tzaneva (Ed-in-Chief), M.Maeva, Y.Erolova (Eds.). Cambridge Scholar Publishing, 2022 (/in print).
 • Stoyanova, P. Media image of Roma Community in the context of Natural Disaster. Tsaneva, E. Disasters and Quality of Life, Cambridge Scholar Publishing (In print), 2022.
 • Стоянова, П. Аспекти от взаимодействието на държавни и доброволчески структури в контекста на наводнението в кв. Аспарухово и аварията в с. Хитрино. В: Маева, М. Е. Еролова. Бедствията. Антропологичен поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022 /под печат/.
 • Slavkova, M. 2022. Voices of the Evangelical Roma Coping with a Natural Disaster. In: Disasters and the Quality of Life, edited by Elya Tzaneva, Mila Maeva, Yelis Erolova, and Jiang Wei. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2022.
 • Slavkova, M. 2022. Evangelical Roma in the Asparuhovo neighbourhood in Bulgaria between two disasters: the flood of 2014 and the COVID-19. Journal of Ethnology and Folkloristics (forthcoming).
 • Кирилова, А. 2022. Локални бедствия в думи и образи от терена. В: Маева, М. Е. Еролова. Бедствията. Антропологичен поглед, АИ „Проф. М. Дринов“, 2022 (под печат).
 • Kirilova, А. 2022. Natural Disasters in the “Third Age” – Sociocultural Realities and the Quality of Life. In: Disasters and the Quality of Life. Cambridge Scholar Publishing, 2022 (in print).
 • Банкова, П. 2020. Децата, преживяващи бедствие, през погледа на етнолога. – В: Карамихов, М. и Петрова, Б. (съст.) Градиво за изследване на детето, децата, детството. Т. 2, Велико Търново: Фабер, 243-254. 
 • Банкова, П. 2021. Да живееш близо до границата. Да оцеляваш отвъд границите. - Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, Vol. 3. ISSN 1314-0256 (под печат).
 • Банкова, П. 2021. Детските страхове и тревоги по време на извънредното положение, причинено от пандемията от Covid 19. – Б. Петрова (съст.) Детето, децата, детството. Етнокултурни аспекти. Т. 3. Велико Търново: Фабер (под печат)
 • Стамен Кънев. Създаване на два паметника на природно бедствие (по теренни материали от варненския кв. „Аспарухово“).
 • Еrolova, Y. 2019. Ethnic and Social Challenges of Post-Disaster Housing: Case Studies of Asparuhovo and Hitrino, Northeast Bulgaria. In: T. Murat (ed.). The 2nd Kurultai of the Endangered Cultural Heritage. Constanta: Anticus Press, ISSN 2668-3474, pp. 91-102.