!
image

За проекта

В условията на все по-засилено и драматично присъствие на бедствени събития от различно естество, мащаб и последствия в живота на хората, обществените и хуманитарни науки усилено формират нови изследователски полета в търсене на научни решения за превенция и преодоляване на съответните ситуации. В отговор на тази тенденция се сформира български екип от етнолози, който си поставя за цел да изучи и анализира взаимовръзката на няколко различни по природата си бедствия с регионално действие с всекидневната култура и качеството на живот на засегнатото население. Иновативната идея на Проекта е, че промените в качеството на живота са индикатор за ефекта на бедствието; а моделите за тяхното отреагиране във всекидневната култура са същностна част от механизмите за оцеляване на населението. Проектът ще изследва взаимозависимостта бедствие–всекидневна култура–качество на живот на основата на четири локални бедствени събития от различен характер, сполетели райони в България през периода 2011-2017 г.: Земетресението в г. Перник 2012 г. (природно бедствие); Наводнението и свлачището в с. Аспарухово 2014 г. (природно бедствие с участие на човешки фактор); Шапът в Странджа 2011 г. (биологична катастрофа); Експлозията в с. Хитрино 2016 г. (технологично бедствие). В тези засегнати локуси вниманието ще е съсредоточено върху население, което в етносоциален план принадлежи към специфични обособени локални групи. За тях ще се проследи цялата ска̀ла на бедствието: от факторите и нишите на уязвимост и риск, през хода на разгръщане на бедствието и реакцията на населението, до неговото преодоляване и нормализиране на живота. И в трите показатели ще се търсят факторите за облекчаване въздействието на катастрофичните последици, залегнали в културата на населението. За тази цел две основни взаимосвързани линии ще се проучат: традиционият и надграден културно-екологичен опит и знание на местно равнище и комплексното качество на живота на хората в основните му насоки: физическо благосъстояние, психологически аспекти на здравето и социално благосъстояние. 

Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания" през декември 2017 г. и ще продължи до юни 2022 г. (ДН 20/5 от 11 дек.2017 г.).